Reclamaciones

Garantia de productes

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.
El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.
El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.
Article 116 del TRLGDCU (Conformitat dels productes amb el contracte):

Atenció al client

Reclamacions
Si tens algun tipus de reclamació, pots completar el següent formulari i el nostre departament d'atenció al client es posarà en contacte amb tu a la brevetat.
Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web.

1. Excepte prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació: a) S'ajusten a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model. b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus. c) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte " 2 - EL CLIENT QUE CURSA LA COMANDA El client declara haver llegit i entès les presents condicions generals de venda, acceptant expressament: El client accepta que, a través d'CORONAONLINE.ES, sol·licita que es procedeixi al lliurament a un destinatari d'un producte floral que realitzarà un altre membre associat de CORONAONLINE.ES -el florista Ejecutante- capacitat per lliurar-lo al destinatari d'acord amb les regles d'assignació de CORONAONLINE.ES. El client declara conèixer que les característiques dels productes del catàleg CORONAONLINE.ES nacional, podran variar en, estructura, contingut i colors utilitzats per a la seva composició, això a causa necessàriament a l'existència de flors / plantes de temporada, així com a la forma de treballar en les diferents localitats a Espanya. En tot cas CORONAONLINE.ES garanteix que la composició serà de la millor qualitat no només en els productes utilitzats sinó també en el disseny emprat. S'exceptuen de l'anterior les composicions en què s'especifica els productes utilitzats que la integraran en aquest cas es lliurarà el producte especificat pel consumidor i sempre de la millor qualitat. Només es garanteix el lliurament en les localitats amb floristeria associada a la xarxa de CORONAONLINE i s'informarà al client en cas de no poder-se realitzar el lliurament, per a poder efectuar el canvi de producte en una nova comanda, o cancel·lar-segons la seva conveniència. El client ha de comprovar que el conjunt de la informació facilitada a CORONAONLINE.ES en qualsevol canal o, que figura a l'exemplar del full de comanda, és correcte, complet, llegible i suficient per a permetre la bona execució i lliurament de l'ordre ( i més especialment: el codi postal, el número de telèfon fix i / o mòbil del destinatari, etc.), havent de verificar també els seus propis dades telefòniques. A falta d'aquesta informació, el client que cursa l'ordre no podrà exigir responsabilitats ni a CORONAONLINE.ES ni als floristes implicats per no haver servit la comanda segons el sol·licitat. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client al costat d'una targeta amb el text facilitat pel mateix. En el cas d'un litigi, no es podrà aplicar la garantia de CORONAONLINE.ES si la informació que ha facilitat el client està incompleta o és insuficient o errònia. El client ha de conèixer que, en cas que la comanda no es pugui servir amb causa en algun dels intervinents en la comanda amb responsabilitat en el seu emplenament (florista transmissor, executant o repartidors), se li reemborsarà llavors íntegrament la seva comanda, i no poden reclamar una indemnització de danys i perjudicis; El client accepta que el florista executant pot utilitzar el número de telèfon del destinatari per assegurar-se que estigui present en el lloc de lliurament. Ja que en el contracte no està contemplat un segon desplaçament, aquesta crida permetrà optimitzar el servei. L'absència de l'efecte sorpresa del destinatari no es podrà considerar en cap cas com una font de litigi. El client s'ha d'assegurar que en la data i hora del lliurament, el destinatari o una persona que el representi estiguin en capacitat de rebre el producte floral. En cas d'absència o impossibilitat de complir el servei en l'adreça de lliurament, el florista podrà utilitzar el número de telèfon fix o mòbil del destinatari com més aviat millor per garantir el lliurament -en cas que no pugui parlar directament amb el destinatari- i deixar un missatge al contestador o enviar-li un SMS. El client declara conèixer que l'import de la comanda expressa el preu total, impostos inclosos, i cobreix les despeses de transmissió, composició i lliurament dels productes sol·licitats, així com el cost de servei i la garantia. Aquest preu total es compon del preu del producte floral seleccionat, el producte o productes complementaris que, si s'escau, hagi escollit, les despeses de lliurament i, si existissin: (i) les despeses pel servei de lliurament exprés (per servir la seva encàrrec en un termini màxim de 2 hores, no disponible en el cas de corones funeràries), (ii) el suplement funerari que s'aplica a totes les comandes d'aquesta família. En cas que el destinatari refusi acceptar el producte floral lliurat, aquest últim es considerarà realitzat i lliurat i no procedirà cap devolució al client, informant d'aquesta contingència al mateix en el nombre de telèfon per aquest facilitat. Perquè un lliurament es realitzi en hospitals, hotels, tanatoris, organismes públics i altres llocs en els quals existeixin restriccions per a l'accés al públic en general, el client haurà d'assegurar, abans de cursar qualsevol comanda, que no hi haurà dificultats, ja que, en el cas que al repartidor li rebutgin el lliurament, per qualsevol raó, el lliurament es considerarà realitzada, tenint valor de lliurament al destinatari el lliurament a la recepció de l'establiment. Que, en determinats hospitals, els repartidors no poden accedir a les habitacions: generalment les flors es dipositen llavors a la recepció, procedint posteriorment el personal de l'hospital a lliurar-les als destinataris, d'acord amb el reglament intern de l'establiment. Es posa en coneixement del client que, en el cas d'un funeral o un lliurament en un lloc públic, depenent de les circumstàncies (hospital, clínica, funerària, tanatori, panteó, església, etc.), i tenint en compte que l'organització funerària no està obligada a gestionar la recepció de les flors, podria no ser possible obtenir la signatura del destinatari. En el cas d'un funeral, es podrien modificar, a petició de la família present en el lloc, la data i / o el lloc de lliurament del producte floral. No es podria tenir en compte llavors una reclamació relacionada amb aquestes modificacions. El mateix seria aplicable a qualsevol modificació que la família del destinatari demani. El client podrà reclamar el lliurament d'una comanda en els 15 dies següents a la data de lliurament. Si el motiu de la reclamació és la qualitat del producte lliurat, o sobre la composició del mateix, podrà reclamar en les 24 hores següents a la data de lliurament, ja que si es realitza en dates posteriors, per ser un producte perible, no es podria comprovar la qualitat o confecció original de l'esmentat producte. Si la reclamació està justificada es gestionarà la devolució al client i la seva compensació mitjançant la resolució que procedeixi en cada cas. En qualsevol cas, el client podrà dirigir-se per escrit, i si és possible amb la fotografia del producte floral entregat, al Servei d'Atenció al Client de CORONAONLINE.ES (consultar l'adreça en aquest document) o al telèfon ... de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores i els dissabtes de 9:00 a 14:00 hores o mitjançant correu electrònic a: ... .. 3 - L'DESTINATARI DEL PRODUCTE FLORAL El destinatari, per si mateix o per una altra persona que el representi, haurà de signar el document presentat pel florista executant com a justificant de la bona lliurament. Si no està present o representat en el moment del lliurament, el destinatari haurà de, a la vista del "Avís de lliurament" dipositat a la seva bústia de correus, en cas que es pugui accedir-hi, posar-se en contacte amb el florista executant la direcció figuri en l'avís i acostar al seu establiment per recollir el producte floral, no estant previst en el contracte un segon desplaçament. Si el florista executant, com a gest de cortesia comercial, s'ofereix a realitzar un segon desplaçament, no se li pot imposar un horari de lliurament. Si el destinatari no està satisfet amb el producte floral rebut (producte no conforme o no fresc, etc.), haurà, però, rebre-ho com a prova i, com a molt tard, dins de les 24 hores següents al lliurament, comunicar la reclamació : A) A l'florista Executant de CORONAONLINE S.L. que s'hagi procedit a la realització del lliurament; B) Al Servei d'Atenció al Client de CORONAONLINE.ES (consultar l'adreça en aquest document) o al telèfon .... de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores i els dissabtes de 9:00 a 14:00 hores o mitjançant correu electrònic a: ... 4 - CONFIANÇA ONLINE Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució arbitral de controvèrsies. En relació amb qualsevol altre problema associat al servei de transmissió, el client comptarà amb un termini de 15 dies per comunicar el seu descontentament. Transcorreguts aquests 15 dies, no es podrà tenir en compte cap altra reclamació. CORONAONLINE.ES CIF: ... Servei d'Atenció al Client Carrer Altarmirano 3, 3r b, 33003, Oviedo, Astúries e-mail: ............ .. Informació identificativa de l'empresa El prestador dels serveis contractats per l'usuari és CORONAONLINE S.L., amb CIF .... Es troba inscrita en el Registre Mercantil d'Astúries, Inscripció ..., Full ..., Foli ..., Llibre ..., Tom ..., Secció ..., on figuren degudament inscrits els noms de domini, que conformen l'adreça d'Internet a través de les quals opera com prestador de servei. De conformitat amb el preceptuado en l'article 5 del Reial Decret 1133/1997, de 11 de juliol, pel qual es regula l'autorització de les vendes a distància i inscripció en el Registre d'empreses de vendes a distància, modificat pel Reial Decret 1976/1998, de 18 de setembre, i el Decret 335/1999 de 9 de desembre CORONAONLINE.ES figura degudament inscrita al Registre General de Vendes a Distància dependent del Ministeri d'Economia amb el codi d'identificació .... CORONAONLINE S.L. està a disposició de tots els Usuaris per millorar els continguts i serveis del Portal. Si té algun suggeriment o proposta, no dubti en contactar amb el Departament d'e-commerce de CORONAONLINE.ES per correu electrònic a ... ..